fbpx
Izvēlne Aizvērt

Privātuma politika

Mēs respektējam Jūsu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, un tāpēc šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MERCREDI”, reģistrācijas Nr.40103354038 apstrādā un aizsargā personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/679 regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1. Kas ir pārzinis

Pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MERCREDI”, reģistrācijas numurs 40103354038, juridiskā adrese Spilves iela 22, Rīga, LV-1055, e-pasta adrese info@mercredi.lv, tālrunis 29824990.

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mēs lielākoties apstrādājam šādas personu datu kategorijas:

2.1.  personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds); 

2.2.  personas kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita kontaktinformācija);

2.3. personas finanšu un darījumu informācija (piemēram, informācija par kontiem kredītiestādēs un maksājumu iestādēs, veiktajiem maksājumiem, finanšu instrumentu portfeli, līgumu, citu darījuma dokumentu un rēķinu kopijas, informācija par saimniecisko darbību, finanšu līdzekļu izcelsmi, izziņas par ienākumiem, kredītiem un citām saistībām).

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un apstrādes tiesiskais pamats

Personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos.

Mēs veicam personas datu apstrādi šādos nolūkos:

3.1.  normatīvo aktu prasību izpildei un personas identifikācijai;

3.2. līgumu un citu tiesisko darījumu slēgšanai, izpildei, grozīšanai, pārjaunošanai un/vai izbeigšanai;

3.3. pakalpojumu sniegšanai.

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir ar Jums noslēgtā līguma sagatavošana un izpilde, kā arī normatīvo aktu izpilde grāmatvedības uzskaites jomā.

4. Cik ilgi mēs glabājam personas datus

Mēs glabājam personas datus ne ilgāk kā tas nepieciešams nolūkiem, kādiem konkrētie dati tiek apstrādāti. Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, pamatojoties uz piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai mūsu leģitīmajām interesēm. Pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām personas dati tiek neatgrizeniski dzēsti vai anonimizēti. 

Grāmatvedības uzskaites vajadzībām personas dati preču pavaddokumentos/rēķinos un grāmatvedības programmā tiek saglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem termiņiem.

5. Kam mēs nododam personas datus

Personas dati nepieciešamā apjomā ir pieejami tikai personām, kas ir tieši iesaistītas pakalpojuma sniegšanā, līgumu sagatavošanā, izpildē un uzskaitē un mūsu vietnes www.mercredi.lv uzturēšanā.

Mēs varam sniegt personas datus kompetentām valsts institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma, ja to nosaka attiecīgie normatīvie akti.

Mēs nenododam personas datus trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

Visi personas dati glabājas Eiropas Savienībā.

6. Kādas ir Jūsu tiesības

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības:

  • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
  • pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu;
  • pieprasīt apstrādes ierobežošanu;
  • iebilst pret savu personas datu apstrādi;
  • uz datu pārnesamību, ja piemērojams.

Lai īstenotu norādītās tiesības, kā arī citos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos Jūs varat vērsties pie mums ar attiecīgi pamatotu pieprasījumu, nosūtot to uz augstāk norādīto pasta vai e-pasta adresi. Mēs atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Nepieciešamības gadījumā mums ir tiesības pieprasīt Jūsu identitātes apstiprinājumu.

Ja neesiet apmierināts ar mūsu atbildi vai rīcību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā vai nepieciešamības gadījumā arī tiesā. Tomēr būsim pateicīgi, ja ar jautājumiem vai iebildumiem vispirms vērsīsieties pie mums.

7. Personas datu atjaunošana un nepieciešamība iesniegt savu personas datus

Ja ir notikušas izmaiņas Jūsu personas datos, kurus esat mums snieguši, lūdzam pēc iespējas īsākā termiņā iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sniegt atbilstošu pakalpojumu, ievērot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktos datu apstrādes principus un nolūkus.

8. Automatizēto lēmumu pieņemšana

Informējam, ka Jūsu dati netiks izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.

9. Kā notiek informēšana par šo Privātuma politiku un tās grozīšanu

Šī Privātuma politika ir pieejama mūsu vietnē www.mercredi.lv

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā papildināt un grozīt šo Privātuma politiku. Mūsu vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politikas versija.